Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych 2023-2024

Rada nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Stoczni Remontowej Nauta S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Stocznia Remontowa Nauta S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Spółki lub listem poleconym pod adresem: ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Oferty będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 7:00 do 14:00 w terminie do dnia 20 października 2023 roku W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą i wybór badającego nastąpi najpóźniej do 31 października 2023 r. w siedzibie Spółki. Zakończenie i rozstrzygniecie postępowania w zakresie wyboru firmy audytorskiej nastąpi w terminie 14 dni od tego momentu

Ogłoszenie - oferty na badanie finansowe 2023 i 2024 nauta_2023-10-09_ogloszenie-badania-finansowe-2023-2024_vol7.pdf – 51,27 KB