Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki IX kadencji.

Zgłoszenia należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Spółki (pn-pt 7-14) lub listem poleconym (decyduje data doręczenia) pod adresem ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.

Uwaga! 30.06.2023 postępowanie zostało zakończone i dokonano wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.