Nauta Shiprepair yard

Otwarcie warsztatów szkolnych na terenie S.R. Nauta

W dniu 10 października 2019 roku na terenie Stoczni Remontowej NAUTA S.A. przy ulicy Czechosłowackiej 3 w Gdyni zostały uroczyście otwarte warsztaty szkolne zorganizowane na potrzeby kształcenia uczniów Szkoły Branżowej Pierwszego Stopnia Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie w zawodach okrętowych.

Celem spotkania było również podpisanie Umowy o dalszej współpracy w zakresie stworzenia warunków i zasad kształcenia zawodowego na okres kolejnych trzech lat.

W historii współpracy pomiędzy Stocznią Remontową NAUTA S.A. i Szkołą Branżową Pierwszego Stopnia Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie, rok 2019 ma bardzo istotne znaczenie. Zakończyła się trzyletnia edukacja uczniów klasy w zawodzie monter kadłubów okrętowych, której patronem był znany w środowisku morskim i okrętowym kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki.

Z dwudziestu uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 2016 roku, czternastu uzyskało świadectwo ukończenia szkoły i zdało państwowy egzamin kwalifikacyjny. Dwunastu z nich podjęło pracę w spółkach z grupy Stoczni NAUTA, z czego sześciu absolwentów na wydziale kadłubowym Stoczni, a sześciu w powiązanej kapitałowo spółce Nauta-Hull Sp. z o.o. specjalizującej się w budowie jednostek rybackich na rynek skandynawski. W obecnym roku po raz pierwszy utworzono dwie klasy okrętowe w zawodach: monter kadłubów jednostek pływających i mechanik monter maszyn i urządzeń, w których łącznie będzie się kształcić trzydziestu uczniów. Warto w tym miejscu powiedzieć, że w roku szkolnym 2019/2020 w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie mamy w sumie cztery oddziały okrętowe. Klasę trzecią w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających z szesnastoma (16) uczniami, klasę drugą w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających z dziewięcioma (9) uczniami i dwie klasy pierwsze, o których wspomniano wcześniej. Obecnie do zwodów okrętowych jest przygotowywanych pięćdziesięciu pięciu (55) uczniów.

nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5749.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5752.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5779.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5780.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5797.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5803.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5812c.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5817.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5828c.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5859.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5862.jpg
nauta-warsztaty-szkolne-2019_CSPI5871.jpg

Inauguracja

Jak wspomniał w trakcie przemówienia otwierającego warsztaty szkolne Prezes Zarządu Stoczni Remontowej NAUTA S.A. Pan Adam Potrykus, dążenie do jak najwyższej jakości kształcenia zawodowego uczniów jest jednym z bardzo ważnych czynników, mających wpływ na wyniki nauczania. Zorganizowanie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności produkcyjnej stanowi ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Model współpracy jaki ukształtował się w trzyletnim okresie determinuje podstawa programowa, która oparta jest na trzech filarach: przedmioty ogólne, przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu. Filar pierwszy i drugi realizowany jest w oparciu o bazę dydaktyczną w Kłaninie, przy czym należy tu zaznaczyć, że Stocznia wspiera Szkołę nauczycielami przedmiotów zawodowych. Filar trzeci w całości realizowany jest na terenie Stoczni i przy jej znacznym udziale finansowym. Stocznia w ramach swoich zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy, zapewnia uczniom transport, odzież ochronną i środki ochrony osobistej, szkolenia z zakresu bhp i p.poż., a co najważniejsze zapewnia praktyczna naukę zawodu o przygotowana bazę dydaktyczną. Są nimi uroczyście otwarte w dniu 10 października br. warsztaty na 18 stanowisk, które po przeniesieniu z zakładu przy ulicy Waszyngtona w Gdyni w obecną lokalizacje zyskały nową szatę.

Jak powiedziała Dyrektor ZSP w Kłaninie, Pani Aldona Czerwińska: „Życie pokazało, że ten pomysł, który powstał w 2016 roku, wskutek inicjatywy oddolnej, okazał się bardzo dobry – nie myślałam trzy lata temu, że dzisiaj sytuacja będzie tak dobra, że współpraca ze stocznią tak owocna. Dzisiaj również programy kształcenia w zawodach stoczniowych ulegają ewaluacji, przybywa osób zaangażowanych i widać ze strony stoczni, że jest to bardzo serio i z dużym sercem (…) Na pewno współpraca z Wami nas rozwija i nobilituje”.

Można zatem śmiało stwierdzić, że podjęta w 2016 roku współpraca dała dobre wyniki i jej kontynuacja leży w interesie obu stron stanowiąc dobry przykład współpracy pomiędzy szkołami branżowymi (zawodowymi) a pracodawcami.

 

 

Dodatkowe informacje na portalach:

  1. Gospodarka morska
  2. Oficyna morska

 

 

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl