Nauta Shiprepair yard

Oświadczenie w sprawie jednostki naukowo-badawczej oceanograf

(Oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017r w związku z publikacją artykułu „Trafiony czy zatopiony?” w magazynie „Polityka” nr 32 (3122), 9.08-15.07.2017)

Stocznia Remontowa Nauta jest gotowa do tego, by przekazać Zamawiającemu jednostkę naukowo-badawczą m/v Oceanograf. Zgodnie z przyjętą na rynku praktyką może to nastąpić po otrzymaniu protokołu odbioru statku. Jednak takiego pokwitowania odmawia Uniwersytet Gdański. Armator nie wypłacił także ostatniej transzy ceny kontraktowej, co jest warunkiem niezbędnym do wydania przedmiotu zamówienia. Stocznia od końca września 2016 r. występowała do zamawiającego o wypłatę bezspornej części ceny, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Ponadto Uniwersytet, mimo nieodebrania statku, chciał zarejestrować go jako swoją własność.

Nie jest prawdą, że protokół odbioru jednostki przedstawiony przez Stocznię Remontową Nauta, zawierał stwierdzenia, iż statek został wybudowany w terminie i bez kar. Protokół ten stwierdzał wyłącznie konieczność zapłaty bezspornej ceny wynikającej z kontraktu na budowę statku.

Jednostka naukowo-badawcza Oceanograf rzeczywiście została zbudowana w terminie innym niż ten, który był pierwotnie przewidziany w kontrakcie. Na podstawie aneksów do umowy strony zgodziły się na wydłużenie terminu przekazania statku do końca września 2016. Stocznia Nauta wywiązała się z postanowień aneksu i we wrześniu 2016 r. statek był gotowy do odbioru.

Wydłużenie terminu budowy wynikało konieczności wprowadzenia znaczących zmian w projekcie statku. Próby modelowe przeprowadzone przez Centrum Techniki Okrętowej wykazały, że Oceanograf nie mógł powstać w takim kształcie, jaki pierwotnie zakładał Uniwersytet Gdański. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich parametrów okazało się, że statek nie będzie spełniał wymogów bezpieczeństwa, takich jak stateczność czy pływalność. Wszystkie zmiany w projekcie oraz w harmonogramie prac były na bieżąco uzgadniane z Instytutem Oceanografii UG.

W kwestii wad, o których jest mowa w artykule, należy zauważyć, iż podczas eksploatacji statku mogą ujawnić się pewne usterki – jest to zjawisko naturalne i często spotykane w branży. Na jednostce Oceanograf również ujawniły się pewne wady, jednak te, które zostały uznane za istotne, Stocznia usunęła. Obecnie na statku nie ma wad, które uniemożliwiałby jego odebranie i eksploatację.

Stocznia Remontowa Nauta jest otwarta na polubowne rozstrzygnięcie sprawy.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl