Nauta Shiprepair yard

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

22.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”, Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia.

Szczegóły dotyczące daty rozpoczęcia procesu dematerializacji akcji Spółka zamieści na stronie internetowej www.nauta.pl w zakładce „dla akcjonariuszy”.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu.

14.09.2020

Aktualizacja Statutu Spółki

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000047582) w Rubryce 4 – Informacje o statucie pkt. 13 pojawiła się informacja o zmianach w Statucie Spółki.

03.09.2020

Dematerializacja akcji w Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji

Od dnia 1 marca 2021 roku obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji, która polega na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.
24.08.2020

Kontakt dla Akcjonariuszy

W związku z rozpoczynającym się w Spółce procesem dematerializacji akcji oraz w celu umożliwienia bieżącego kontaktu ze Spółką do dyspozycji Akcjonariuszy utworzono adres email: rejestrakcjonariuszynautapl.

Wszelkie zapytania dotyczące Spółki oraz inicjacji i realizacji wspomnianego procesu prosimy kierować bezpośrednio na wskazany adres. Jednocześnie informujemy, że pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce zostanie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia 30 września 2020 roku.

12.08.2020

Zmiana porządku obrad NWZA w dniu 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 r., godz. 10:30,

30.06.2020

Ogłoszenie o NWZA na dzień 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 24 sierpnia 2020 r., na godz. 1030, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

30.06.2020

Ogłoszenie o NWZA na dzień 13 lipca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 13 lipca 2020 r., na godz. 1030, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

08.06.2020

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 kwietnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 6 prowadzenie elektronicznej ewidencji akcjonariuszy Spółki powierzono spółce pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

02.06.2020

Ogłoszenie o ZWA na dzień 29 czerwca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

05.05.2020

Unieważnienie i wydanie odcinków akcji

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji postanawia unieważnić oraz wydać nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych.

13.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 kwietnia 2020

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

17.02.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu odcinka zbiorowego akcji imiennych

Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A., działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, postanawia unieważnić odcinek zbiorowy akcji imiennych inkorporujący 98 akcji o numerach od 121611 do 121708 i jednocześnie w jego miejsce wydać nowy odcinek akcji imiennych o numerach od 1800611 do 1800708.

13.02.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 6 marca 2020 roku

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 marca 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl