Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Mazda CX-5

Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł brutto.

Oferta powinna zawierać:
• pełną nazwę, siedzibę Oferenta / imię i nazwisko oraz adres,
• datę sporządzenia oferty,
• określenie przedmiotu przetargu,
• oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
• dowód wpłaty wadium (kserokopia),
• termin związania ofertą, nie krótszy niż 14 dni od zakończenia przetargu,
• oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Pisemne oferty w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z nazwą Oferenta, nazwą Sprzedającego, z dopiskiem „Oferta – nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Mazda CX-5” – należy składać w budynku Ga-1 Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A., przy ul. Budowniczych 10, 81-336 Gdynia, pokój 207 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w godzinach od 8.00 do 14.00 (wyłączając soboty i niedziele).

Komplet informacji na temat przedmiotu przetargu znajduje się w pliku PDF poniżej.

Ogłoszenie o przetargu Mazda CX5 nauta-2022-10_ogloszenie-przetarg_MazdaCX-CX5.pdf – 380,29 KB