Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż dwóch samochodów osobowych Mazda 6

Cena wywoławcza dla każdego z przedmiotów przetargu wynosi 32.000,00 zł brutto. (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Pisemne oferty w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z nazwą Oferenta, nazwą Sprzedającego, z dopiskiem „Oferta – nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Mazda 6” – należy składać w budynku Ga-1 Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A., przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-336 Gdynia, pokój 201 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w godzinach od 8.00 do 14.00 (wyłączając soboty i niedziele). W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Sprzedającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone bez otwierania.

Otwarcie kopert odbędzie się w biurowcu Ga-1 siedziby Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A., przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-336 Gdynia, pokój 201, o godzinie 9.00 w 15 dniu, licząc od następnego dnia po ukazaniu się ogłoszenia.

Dokładne informacje o obu autach oraz warunkach i procedurze przetargowej dostępne są w pliku pdf do pobrania.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można zasięgnąć w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 w Dziale Zarządzania Majątkiem Stoczni Remontowej „Nauta” S.A., ul. Czechosłowacka 3 lub pod numerem telefonu (58) 621 2109.

Procedura i warunki przetargu na 2 auta Mazda 6 nauta_ogloszenie-przetarg-2022-08_2xMazda.pdf – 51,37 KB