Nauta Shiprepair yard

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 kwietnia 2020

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności z Synergia 99 Sp. z o.o. oraz ustanowienie zabezpieczeń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o ustanowienie zabezpieczenia z MARS FIZ oraz ustanowienie zabezpieczeń.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy Spółki.
 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione z akcji imiennych wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Opublikowano w MSiG 49/2020 (5939) poz. 13590

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl