Nauta Shiprepair yard

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 grudnia 2021

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień 17 grudnia 2021 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie
  (I) zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania w postaci pożyczki udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., działającej w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki oraz
  (II) ustanowienia przez Spółkę zabezpieczeń.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie kadencji i składu Rady Nadzorczej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione z akcji imiennych, wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl