Nauta Shiprepair yard

Dematerializacja akcji w Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji

Od dnia 1 marca 2021 roku obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji, która polega na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.

Odpowiednikiem dotychczasowego dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego. W przypadku Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji będzie to bank PKO BP S.A. Obrazowo można porównać to do sytuacji, gdy zamiast gotówki ta sama kwota środków pieniężnych zostaje zapisana w elektronicznym systemie bankowym.

Warto podkreślić, iż powyżej opisana operacja nie wpłynie w jakikolwiek sposób na liczbę akcji oraz wartość posiadanych dotychczas akcji. Akcjonariusz będzie mógł wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji tj. m.in.: prawo do dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, prawo do udziału i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do zbycia akcji itd.

W zasadzie jedyna różnica dla akcjonariusza będzie polegać na braku dysponowania dokumentem akcji (w formie papierowej). Jeżeli jednak akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wykazać stan majątku bankowi lub innej instytucji finansowej), na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy tj. Bank PKO BP S.A. wyda dokument – tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi oraz ich wartość nominalną. Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa, a także termin jego ważności. Zakreślony w świadectwie termin będzie istotny, gdyż na czas ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Jeżeli natomiast akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy (uzyskanie świadectwa rejestrowego będzie w tym wypadku niecelowe, gdyż w okresie ważności świadectwa nie można dokonywać zbycia akcji).

W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że akcjonariusze Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w Spółce (tj. Biurze Zarządu) oraz podanie danych identyfikujących danego akcjonariusza, które będą niezbędne dla rejestracji. Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) jest niezbędne dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.

Miejsce i termin, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe akcji) będą mogły być składane, w Spółce zostanie wskazany 5-krotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym po raz pierwszy nastąpi to w drugiej połowie września 2020 roku, po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji internetowej za pomocą której Stocznia będzie przekazywała dane do pomiotu prowadzącego rejestr o którym wspomniano powyżej. Informacja dotycząca dematerializacji akcji ukaże się także na stronie internetowej spółki www.nauta.pl. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca lutego 2021 roku. Warto zaznaczyć, że nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu, gdyż zapewne pierwsze dni będą mogły wiązać się z istnieniem dużych kolejek. Prosimy więc o wybór dogodnego dnia spośród kilku miesięcy na złożenie dokumentów (najlepiej pomiędzy październikiem 2020 roku a lutym 2021 roku).

Jeżeli jednak z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) przed dniem 1 marca 2021 roku, nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane w Stoczni, a Spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Moc dowodowa dokumentów akcji (zbiorowych odcinków akcji w formie papierowej) wygaśnie jednak 1 marca 2026 roku, co po tym terminie praktycznie uniemożliwi akcjonariuszom dokonanie wpisu do rejestru i przestaną być akcjonariuszami Spółki.

Uwaga: zbycie akcji przed 1 marca 2021 roku wymaga wydania dokumentu akcji (art. 339 Kodeksu Spółek Handlowych) i zgłoszenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych). Wówczas w celu dematerializacji nabywca powinien złożyć w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji). Oznacza to, że po złożeniu w Spółce dokumentu akcji (odcinka zbiorowego akcji), aż do 1 marca 2021 r. nie będzie możliwa sprzedaż akcji (z uwagi na treść art. 339 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem sprzedaży jest bowiem w tym czasie wydanie nabywcy dokumentu akcji, względnie odcinka zbiorowego akcji imiennych). Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących dematerializacji akcji udziela Biuro Zarządu. Z poważaniem Zarząd Stoczni Remontowej Nauta S.A. w restrukturyzacji

© Stocznia Remontowa Nauta. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i administracja eximius.pl